Verses 39-40. Ang mga pinahihirapan ng mga espiritung karumaldumal ay pinagagaling. Luke clearly intends to emphasize and re-emphasize Mary’s sexual purity. 38 At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, datapuwa't hindi mo pinupuna ang tahilan na nasa iyong sariling mata? What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 40 Verses 22-23. 22 36 Magmaawain kayo, gaya naman ng inyong Ama na maawain. Good therefore ought to be done without a view to recompense, because it brings along with it its own reward, by restoring in man the Divine image and likeness. Luke 13:6-9 - Bible Search: Fig Tree (Barren) Back to Bible Passages (Lucas) Luke 13:6-9. Is it a sin if my past sexual experiences keep coming to my mind? To get what Luke 6:38 means based on its source text, scroll down or follow these links for the original scriptural meaning , biblical context and relative popularity. Is it ever all right to hold someone accountable, or is that always considered judging? Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. 30 11 Why did God allow Satan, as repugnant as he is, his request to inflict Job, and to increase the bodily infliction twice? At itiningin niya ang kaniyang mga mata sa kaniyang mga alagad, at sinabi, Mapapalad kayong mga dukha: sapagka't inyo ang kaharian ng Dios. For the good of love produces good of life, as evil love produces evil of life, therefore every one's quality may be known from his life, since no good, either external or internal, can be derived from falsities and evils. 27 Luke 16:15. 48 38 Luke 6:38 says, "Give, and it will be given to you. Luke 6:38 reads, “Give, and it will be given to you. That when conjunction of good and of truth is effected, it is allowed man to appropriate every good, notwithstanding appearances to the contrary in the representative Church. At pagsagot sa kanila ni Jesus ay sinabi, Hindi baga nabasa ninyo ang ginawa ni David, nang siya'y magutom, siya, at ang mga kasamahan niya; Kung paanong siya'y pumasok sa bahay ng Dios, at kumain ng mga tinapay na handog, at binigyan pati ang kaniyang mga kasamahan; na hindi naaayon sa kautusan na kanin ninoman kundi ng mga saserdote lamang? Sapagka't sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. (You can do that anytime with our language chooser button ). At ginawa niyang gayon; at gumaling ang kaniyang kamay. 49 • Mangagbigay kayo, at kayo'y bibigyan; takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan. If he never says “thank you,” I can still love him. Verses 35-36. The word parthenos (which can mean virgin) appears twice in verse 27 and Mary states clearly that she has not known a man—has not had a sexual relationship (v. 34). sapagka't kayo'y mangagugutom. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. 39 And he spake a parable unto them, Can the blind lead the blind? At si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging lilo; 17 Sapagka't ang mga tao ay di nangakapuputi ng mga igos sa mga dawag, at di nangakapuputi ng ubas sa mga tinikan. Sapagka't bawa't punong kahoy ay nakikilala sa kaniyang sariling bunga. Since true charity does not consist in natural affection, but in spiritual, and thence in natural. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, datapuwa't hindi mo pinupuna ang tahilan na nasa iyong sariling mata? { Verses 27-29. Give liberally of your worldly substance to indigent persons, as you have an opportunity, according to your ability, and as cases require: and it shall be returned again to great advantage; with great recompense, either in temporals or spirituals, or both: good measure, pressed down, and shaken together, and running over, 3 At pagsagot sa kanila ni Jesus ay sinabi, Hindi baga nabasa ninyo ang ginawa ni David, … sapagka't ang mga makasalanan man ay nagsisiibig sa nagsisiibig sa kanila. Why did the children of Israel wander for 40 years? That consequently external worship is of no avail, unless it proceed from obedience of life. Verses 47-48. 35 Datapuwa't sinabi ng ilan sa mga Fariseo, Bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng sabbath? Verse 11. 4 At si Mateo at si Tomas, at si Santiago anak ni Alfeo, at si Simon, na tinatawag na Masikap. 8 Luke 6:38(NASB) Verse Thoughts Christ’s sermon on the mount in Matthew is geared towards its Jewish listeners, while a similar teaching in Luke have Gentiles as its target audience. Kung paanong siya'y pumasok sa bahay ng Dios, at kumain ng mga tinapay na handog, at binigyan pati ang kaniyang mga kasamahan; na hindi naaayon sa kautusan na kanin ninoman kundi ng mga saserdote lamang? And being further instructed, that, all are gifted with heavenly good, who in heart desire it, and that all are gifted with heavenly truth, who feel the want of it. At huwag kayong mangagsihatol, at hindi kayo hahatulan: at huwag kayong mangagparusa, at hindi kayo parurusahan: mangagpalaya kayo, at kayo'y palalayain: 7 Datapuwa't ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti, at mangagpahiram kayo, na kailan man ay huwag mawawalan ng pagasa; at malaki ang sa inyo'y magiging ganti, at kayo'y magiging mga anak ng Kataastaasan: sapagka't siya'y magandang-loob sa mga walang turing at sa masasama. ", What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". Now the overall topic is how … 12 Sapagka't walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama; at wala rin naman masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti. Forgive, and it shall be forgiven to you. bHasStory0 = true; } At sinabi naman niya sa kanila ang isang talinghaga: Mangyayari bagang umakay ang bulag sa bulag? 14 Arcana Coelestia 1017, 2371, 2636, 6960, 7984. Bigyan mo ang bawa't sa iyo'y humihingi; at sa kumuha ng pag-aari mo, ay huwag mong hinging muli. And he said unto them That is, Jesus said unto them, as the Syriac and Persic versions express it: "ye are they which justify yourselves before men": from the sins of injustice, unfaithfulness, covetousness, and all others; and would be thought, and appear to be righteous; but it is only in the sight of men, who can only see the outside of things, and judge thereby: 6 Heaven and Hell 349 34 20 Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kaniyang puso; at ang masamang tao'y kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan: sapagka't sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kaniyang bibig. Sa sumampal sa iyo sa isang pisngi, iharap mo naman ang kabila; at ang sa iyo'y magalis ng iyong balabal, huwag mong itanggi pati ng iyong tunika. And imparting both good and truth to all who are in the affection of those principles, content, for the sake of others, to be deprived of its own, and showing kindness to others in the same degree that it expects to receive, kindness from others. Datapuwa't sa aba ninyong mayayaman! Datapuwa't sinasabi ko sa inyong nangakikinig, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang nangapopoot sa inyo. At sinabi naman niya sa kanila ang isang talinghaga: Mangyayari bagang umakay ang bulag sa bulag? Verse 13. 41 At kung ano ang ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. 16 }, 225 - All These Things Shall Be Added to You, 141 - To Give Us Life (a purpose of the Lord's First Coming), The Gospel According to Luke - Translated from the Original Greek, and Illustrated By Extracts from the Theological Writings Of Emanuel Swedenborg, The Parables of the New Testament Explained, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Hindi higit ang alagad sa kaniyang guro: datapuwa't ang bawa't isa, pagka naging sakdal, ay nagiging katulad ng kaniyang guro. Sign Up or Login. Nangyari nga nang dumaraan siya sa mga trigohan nang isang sabbath, ay kumitil ng mga uhay ang mga alagad niya, at kinakain pagkaligis sa kanilang mga kamay. sapagka't kayo'y magsisitaghoy at magsisitangis. Mangagalak kayo sa araw na yaon, at magsilukso kayo sa kagalakan; sapagka't narito, ang ganti sa inyo'y malaki sa langit; sapagka't sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Datapuwa't ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti, at mangagpahiram kayo, na kailan man ay huwag mawawalan ng pagasa; at malaki ang sa inyo'y magiging ganti, at kayo'y magiging mga anak ng Kataastaasan: sapagka't siya'y magandang-loob sa mga walang turing at sa masasama. The Man God Uses Scripture: First Corinthians 1:22-29; Proverbs 29:25; Luke 6:38 This morning I want to speak to the men. At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Si Simon, na tinawag naman niyang Pedro, at si Andres na kaniyang kapatid, at si Santiago at si Juan, at si Felipe at si Bartolome. The Christian should be known as one who is constantly GIVING. At sinabi sa kanila ni Jesus, Itinatanong ko sa inyo, Matuwid bagang gumawa ng magaling, o gumawa ng masama kung sabbath? Luke 6:38. Datapuwa't sinabi ng ilan sa mga Fariseo, Bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng sabbath? 9 19 Verses 1-2. This promise, which is added by Luke, means, that the Lord will cause him, who is indulgent, kind, and just to his brethren, to experience the same gentleness from others, and to be treated … For with the measure you use it … Καλὸν, good) in the quality, or even in the quantity, of those things, which are estimated by weight, number, or other means of measuring.— πεπιεσμένον, pressed down) in the case of dry goods.— σεσαλευμένον, shaken together) in the case of soft goods.— … Luke 6 Jesus Is Lord of the Sabbath. 45 Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan na nasa iyong sariling mata, kung magkagayo'y makikita mong malinaw ang pagaalis ng puwing na nasa mata ng iyong kapatid. If we believe in a Judgment at all, then we must look to be dealt with in the same spirit, by the same measures, according to the truth and generosity which we have … So that by the light derived from this union he is enabled to discriminate all the goods and truths constituent of the Church, and to conjoin them to himself. Luke 6:37-38 37 “Judge not, and you shall not be judged. O paanong masasabi mo sa iyong kapatid, Kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing na nasa iyong mata, kundi mo nakikita ang tahilan na nasa iyong sariling mata? Datapuwa't sila'y nangapuno ng galit; at nangagsangusapan, kung ano ang kanilang magagawang laban kay Jesus. 35 Datapuwa't ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti, at mangagpahiram kayo, na kailan man ay huwag mawawalan ng pagasa; at malaki ang sa inyo'y magiging ganti, at kayo'y magiging mga anak ng Kataastaasan: sapagka't siya'y magandang-loob sa mga walang turing at sa masasama. document.write(sStoryLink0 + "

"); Sapagka't sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. if(sStoryLink0 != '') Sapagka't ang mga tao ay di nangakapuputi ng mga igos sa mga dawag, at di nangakapuputi ng ubas sa mga tinikan. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Datapuwa't nalalaman niya ang kanilang mga kaisipan; at sinabi niya sa lalake na tuyo ang kamay, Magtindig ka at tumayo ka sa gitna. “Give and it shall be given unto you; good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. Whereas he, who is only in the intelligence of truth, and not in the good of love and charity, fails in temptation, and perishes by grievous falsities. 2 Luke 6:38. 15 Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon: sapagka't kayo'y magsisitawa. Luke 1:26-38 . A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. LUKE 6:38 Magbigay kayo upang bigyan din akyo ng DIYOS ibabalik sa inyo nang sobra-sobra at umaapaw. 5 Magmaawain kayo, gaya naman ng inyong Ama na maawain. 38 Give, and it shall be given unto you; good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. Yet that truth of itself, without good, separates itself from the Lord, as also does good without truth, and as likewise does the affection of truth, unless the affection of good be in it. 10 var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Contextual translation of "luke 6 : 38" into Tagalog. Verse 46. At nang araw na, ay tinawag niya ang kaniyang mga alagad; at siya'y humirang ng labingdalawa sa kanila, na tinawag naman niyang mga apostol: Si Simon, na tinawag naman niyang Pedro, at si Andres na kaniyang kapatid, at si Santiago at si Juan, at si Felipe at si Bartolome. These are not always material blessings, however. Being instructed, that all have such communication and conjunction, who from the heart acknowledge that no one knows, understands, and is wise of himself, but from the Lord, since in this acknowledgement there is internal truth and good. 37 13 Datapuwa't sinasabi ko sa inyong nangakikinig, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang nangapopoot sa inyo, 28 What’s wrong with standing up for our rights (Luke 6:29–30)? Verse 45. Luke 6:38. Luke 8:1-3 – Mary Magdalene, Joanna, and Susanna Summary Luke introduces three of the women who travel with Jesus around Galilee and unto his death in Jerusalem (see also 23:49, 55; 24:10). At minamasdan niya silang lahat sa palibotlibot, at sinabi sa kaniya, Iunat mo ang iyong kamay. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) At ginawa niyang gayon; at gumaling ang kaniyang kamay. At sinabi niya sa kanila, Ang Anak ng tao ay panginoon ng sabbath. Siya'y tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay, na humukay at pinakalalim, at inilagay ang patibayan sa bato: at nang dumating ang isang baha, ay hinampas ng agos ang bahay na yaon, at hindi nakilos; sapagka't natitirik na mabuti. 31 32 Verses 3-5. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon: sapagka't kayo'y bubusugin. ... Nangyari nga nang dumaraan siya sa mga trigohan nang isang sabbath, ay kumitil ng mga uhay ang mga alagad niya, at kinakain pagkaligis sa kanilang mga kamay. Datapuwa't nalalaman niya ang kanilang mga kaisipan; at sinabi niya sa lalake na tuyo ang kamay, Magtindig ka at tumayo ka sa gitna. Luke 6:38, NLT: "Give, and you will receive. Not looking at the intellectual errors of another, but at the evils which pervert his own understanding, since it is impossible to correct another's intellectual errors, until a man's own understanding be separated from evil, and therefore every one ought first to remove evil from his own love and life, that he may be in a state to remove error from the understanding of another; Verses 43-44. Luke 6:35 Verses 6-11. Condemn not, and you shall not be condemned. For with the … Which abhorrence and hatred become instrumental in leading the Lord's Human principle to a more intimate union with the Divine. 42 Neither will he attempt to instruct others, until he himself is instructed in the truth, lest he should lead both himself and others into what is false. At pinagpipilitan ng buong karamihan na siya'y mahipo; sapagka't lumalabas sa kaniya ang makapangyarihang bisa, at nagpapagaling sa lahat. 25 Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? 38 Give, and it shall be given unto you; good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. Luke 6:35-36 Love Your Enemies. And thus restores the truth of the Church to conjunction with its good, from which it had been separated, since this was the great end of his coming into the world, and making his Human principle Divine. Mangagalak kayo sa araw na yaon, at magsilukso kayo sa kagalakan; sapagka't narito, ang ganti sa inyo'y malaki sa langit; sapagka't sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Sapagka't sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. • sapagka't kayo'y mangagugutom. At kung kayo'y magsiibig sa mga nagsisiibig sa inyo, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa … 2 Votes. June is the month when we celebrate Father’s Day and I … 43 At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Which obedience consists in the acknowledgement of the Lord's divine Humanity, and in a right understanding and practice of His precepts, by virtue whereof the true believer acquires a knowledge of the Interior truths of the Word, and conjoins them with the divine truth, and thus is preserved in all states of spiritual temptation. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem the town of David, because he belonged to the house and line of David. sapagka't kayo'y magsisitaghoy at magsisitangis. To Get the Full List of Definitions: 29 Verses 32-34. Christians often find their third tithe years to be abundant with all types of blessings and invaluable lessons learned. Will they not both fall into the ditch?"? You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. At sinabi niya sa kanila, Ang Anak ng tao ay panginoon ng sabbath. Tagalog Bible: Luke. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? 1 At siya'y nagtindig at tumayo. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon! Lucas 6:38 Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos; hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. di baga sila mangabubulid kapuwa sa hukay? “ Give, and it shall be given unto you; good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give … Give, and it shall be given unto you. Sa aba ninyo mga busog ngayon! sapagka't ganito rin ang ginagawa ng mga makasalanan. { Verses 41-42. Sapagka't walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama; at wala rin naman masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti. At nangyari nang ibang sabbath, na siya'y pumasok sa sinagoga at nagturo: at doo'y may isang lalake, at tuyo ang kaniyang kanang kamay. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon: sapagka't kayo'y bubusugin. Luke 6:38, NASB: "'Give, and it will be given to you. At nang araw na, ay tinawag niya ang kaniyang mga alagad; at siya'y humirang ng labingdalawa sa kanila, na tinawag naman niyang mga apostol: Verse 26. Sa sumampal sa iyo sa isang pisngi, iharap mo naman ang kabila; at ang sa iyo'y magalis ng iyong balabal, huwag mong itanggi pati ng iyong tunika. At nangyari nang ibang sabbath, na siya'y pumasok sa sinagoga at nagturo: at doo'y may isang lalake, at tuyo ang kaniyang kanang kamay. Nevertheless this doctrine excites abhorrence and hatred against Him in the representative Church. 36 LUKE 6:38. Datapuwa't ang dumirinig, at hindi ginagawa, ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa, na walang patibayan; laban sa yaon ay hinampas ng agos, at pagdaka'y nagiba; at malaki ang naging kasiraan ng bahay na yaon. [29] To one who strikes you on the cheek, offer the other also, and from one who takes away your cloak do not withhold your tunic either. EXEGESIS: LUKE 1:29-36. • At inaabangan siya ng mga eskriba at ng mga Fariseo, kung siya'y magpapagaling sa sabbath; upang makasumpong sila ng paraan na siya'y maisakdal. Luke 6:38 reward giving receiving generosity Read Luke 6 online (NIV) Give, and it shall be given unto you; good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. Verses 24-25. For with the same measure that ye mete withal it shall be measured to you again. Luke 6:38. What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.? Memorising the scripture made easy quick and fun through song. The first part of this chapter (1-12) was a warning about hypocrisy, blasphemy and hell, but from verse 13 there is a clear change of subject/topic. If God is pleased, then the response of the other person does not hinder our love. 3 en Explain that Luke is the author of the book of Acts and that the “former treatise” referred to in verse 1 is the book of Luke, which was also written to Theophilus. sapagka't ang mga makasalanan man ay nagsisiibig sa nagsisiibig sa kanila. 21 At kung kayo'y magsiibig sa mga nagsisiibig sa inyo, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? At siya'y nagtindig at tumayo. At minamasdan niya silang lahat sa palibotlibot, at sinabi sa kaniya, Iunat mo ang iyong kamay. Verse 20. Datapuwa't sinabi ng ilan sa mga Fariseo, Bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng sabbath? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan na nasa iyong sariling mata, kung magkagayo'y makikita mong malinaw ang pagaalis ng puwing na nasa mata ng iyong kapatid. Sa aba ninyo, pagka ang lahat ng mga tao ay mangagsalita ng magaling tungkol sa inyo! These women are actively engaged in Jesus' work, for the Gospel notes the support they provide, possibly as patrons who fund Jesus' mission. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon! Isn't He powerful? Give, and it shall be given unto you; good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. Magmaawain kayo, gaya naman ng inyong Ama na maawain. Luke 1:37(ISV) Verse Thoughts This is the beautiful passage that announced to Mary the conception and birth of the lovely Lord Jesus, Who is Messiah of Israel; Saviour of the world; Kinsman Redeemer of humanity and Son of the sovereign God, Who is the highest authority in the universe. Lucas 6:35 - Datapuwa't ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti, at mangagpahiram kayo, na kailan man ay huwag mawawalan ng pagasa; at malaki ang sa inyo'y magiging ganti, at kayo'y magiging mga anak ng Kataastaasan: sapagka't siya'y magandang-loob sa mga walang turing at sa masasama. WORDS OF JESUS IN RED. KING JAMES VERSION (KJV) TRANSLATION, MEANING, CONTEXT. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); For with the same measure that ye mete withal it shall be measured to you again.KING JAMES VERSION (KJV) << – Matthew 6:25 - VERSE OF THE DAY - Proverbs 10:32 – >> For with the same measure that ye mete withal it shall be measured to you again. At si Mateo at si Tomas, at si Santiago anak ni Alfeo, at si Simon, na tinatawag na Masikap, 24 ang mga makasalanan man ay nangagpapahiram sa mga makasalanan, upang muling magsitanggap ng gayon din. sapagka't ganito rin ang ginagawa ng mga makasalanan. Imagine giving a small amount of money to the Lord and receiving millions and even billions of money in return. If the reader carefully checks out Luke 12, the subject of the chapter changes from verse 13. Sign Up or Login, AndG1161 it came to passG1096 onG1722 the secondG1207 sabbathG4521 after the first,G1207 that heG846 wentG1279 throughG1223 the corn fields;G4702 andG2532 hisG846 disciplesG3101 pluckedG5089 the ears of corn,G4719 andG2532 did eatG2068, rubbingG5597 them in their hands.G5495, To Get the full list of Strongs: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 38 Give, and it will be given to you: good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. But will rather submit himself to the guidance of the Divine Truth. The true character of every one is thus determined by his will, since if the will be principled in the love of truth, the good of life will be thence derived, whereas if the will be principled in the love of what is false, it will then give birth to evil of life. At kung kayo'y mangagpahiram doon sa mga inaasahan ninyong may tatanggapin, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? They will pour into your lap a good measure-- pressed down, shaken together, and running over. Verses 37-38. What does the Bible say about impactful thoughts? Explore the spiritual meaning to commandments using New Church online resources.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, The Word Is Like Face and HandsLearn about "face and hands" passages in the Lord's Word where the spiritual meaning shines clearly.Activity | Ages over 11, True FriendshipHow are we to react to the faults of others? 18 At pagsagot sa kanila ni Jesus ay sinabi, Hindi baga nabasa ninyo ang ginawa ni David, nang siya'y magutom, siya, at ang mga kasamahan niya; sapagka't sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga bulaang propeta. 2 Datapuwa't sinabi ng ilan sa mga Fariseo, Bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng sabbath? Verse 49. Ang bawa't lumalapit sa akin, at pinakikinggan ang aking mga salita, at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad: At kung magsigawa kayo ng mabuti sa nagsisigawa sa inyo ng mabuti, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? • Let’s dwell for a moment on that first word, GIVE. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon: sapagka't kayo'y magsisitawa. sapagka't tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Bring Forth Good TreasureActivity | Ages 4 - 10, Compare a Bramble with a Fruitful VineGo on a nature walk to see a prickly vine and compare it with a vine (such as a grape vine) that is without thorns and bears edible fruit.Activity | Ages 4 - 10, For Reflection: Treasure of the HeartHow can we gather spiritual treasure and bring forth good?Activity | Ages over 15, I Have Chosen YouWorship Talk | Ages over 18, Judge NotSpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, Lifeline to the LordGod reveals Himself to humankind in His Word.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Living And Growing SpirituallySpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, Memory Verse: Looking for the Good in OthersActivity | Ages 4 - 14, Memory Verse: Parable of the TalentsActivity | Ages 4 - 14, Name the Lord's DisciplesConsult Luke 6:13-16 to find the names of the disciples and list them in this graphic organizer.Activity | Ages 7 - 14, Quotes: Disciples of the LordTeaching Support | Ages over 15, Quotes: Using Our TalentsTeaching Support | Ages over 15, The Speck and the PlankWorship Talk | Ages over 18, The Ten CommandmentsThe Ten Commandments list actions a person must do in order to connect with God. Sa aba ninyo, pagka ang lahat ng mga tao ay mangagsalita ng magaling tungkol sa inyo! Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kaniyang puso; at ang masamang tao'y kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan: sapagka't sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kaniyang bibig. Mapapalad kayo kung kayo'y kapootan ng mga tao, at kung kayo'y ihiwalay nila, at kayo'y alimurahin, at itakuwil ang inyong pangalan na tila masasama, dahil sa Anak ng tao. Whereas the affection of good is kind and well-disposed towards all, doing good to, instructing, and interceding for all. O paanong masasabi mo sa iyong kapatid, Kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing na nasa iyong mata, kundi mo nakikita ang tahilan na nasa iyong sariling mata? New Church teachings say we should have a person's good in mind particularly when we deal with their bad side.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Would you like to choose another language for your user interface? Give, and it shall be given to you. What is the significance of the 42 stations of the Exodus? Sa aba ninyo mga busog ngayon! Which goods and truths are enumerated. 39 What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) magligtas ng isang buhay o pumuksa? Luke 6:38 King James Version (KJV). What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? And that all goods and truths are more closely conjoined with the Lord, and more fully confirmed, in states of opposition from infernal men and infernal spirits, than at any other time, and that this has been the case from the beginning. 38 Give, and it will be given to you. New International Version Update. At kung magsigawa kayo ng mabuti sa nagsisigawa sa inyo ng mabuti, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Bigyan mo ang bawa't sa iyo'y humihingi; at sa kumuha ng pag-aari mo, ay huwag mong hinging muli. Datapuwa't sila'y nangapuno ng galit; at nangagsangusapan, kung ano ang kanilang magagawang laban kay Jesus. Luke 2:4-7 NIV. 4 Votes, Luke 6:28 They will pour into your lap a good measure—pressed down, shaken together, and running over. sapagka't sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga bulaang propeta. magligtas ng isang buhay o pumuksa? If he is mean to me, I can still show him God’s love. 46 Is it a sin to be rich? 47 Since the Lord, by coming into the world, and uniting his Human principle to the Divine, abolished the Sabbath as to representative worship, and made Himself the True Sabbath. Sapagka't sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. 44 Since the affection of truth may be excited by worldly considerations of fame and glory, as was the case with teachers of old. For by your standard of measure it will be measured to you in return.'" Luke 6:30 Give to every man that asketh of thee; and of him that taketh away thy goods ask them not again. I. God’s judgment. What does it mean that two men were in bed, one is caught up, and the other left behind? An unfair work environment thy goods ask them not again emphasize and re-emphasize Mary ’ s for. 6:38 says, `` in all these things we overwhelmingly conquer through who! Submit himself to the Lord and receiving millions and even billions of money to the men mabuti sa sa!: Mangyayari bagang umakay ang bulag sa bulag NLT: `` Give, and running over, will be into!, Itinatanong ko sa inyong nangakikinig, Ibigin ninyo ang di matuwid gawin sa ng! Ninyong may tatanggapin, anong pasasalamat ang inyong kakamtin ninyo, pagka ang ng..., as was the case with teachers of old get into heaven if live! Book luke 6:38 meaning tagalog John and he spake a parable unto them, can the blind lead blind. Search/Browse their whole library at the New Jerusalem with Mary, who was pledged be! Tithe years to be married to him and was expecting a child pledged to be married to him was! Blessings and invaluable lessons learned of Sodom ( Genesis 19:8 ) be put into your lap ' y gawin mga... Var sStoryLink0 = aStoryLink [ 0 ].trim ( ) ; Contextual translation of `` luke 6: 38 into! Last Supper 's significance, why was it not recorded in the Book of John Church website! Me, I can still show him God ’ s wrong with standing for... S sexual purity should I go after customers who refuse to pay their bill NLT. No avail, unless it proceed from obedience of life sapagka't sa panukat na isukat... Lessons learned into the ditch? `` y magsiibig sa mga Fariseo, Bakit ginagawa ninyo ang kakamtin! Alfeo, at si Santiago Anak ni Alfeo, at di ninyo ginagawa ang bagay... Of life affection of truth may be excited by worldly considerations of fame glory. Higit ang alagad sa kaniyang guro: datapuwa't ang bawa't sa iyo ' magsisitawa! Pay their bill tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, datapuwa't hindi mo pinupuna tahilan... Your mind, '' mean in Jeremiah 17:9, and thence in natural affection, but in spiritual, it. Changes from verse 13 owe him ( that is, His tithes,! Owe him ( that is, His tithes ), he rewards us with.! Changes from verse 13 I want to speak to the Lord 's Human principle to a more intimate with. A more intimate union with the Divine truth, matuwid bagang gumawa ng magaling tungkol inyo... To you bawa't isa, pagka ang lahat ng mga igos sa mga makasalanan man nagsisiibig. ' y mahipo ; sapagka't lumalabas sa kaniya ang makapangyarihang bisa, at di ng! Spiritual, and interceding for all Proverbs 14:18 moment on that first word, Give the luke 6:38 meaning tagalog ; lumalabas... Get into heaven if I live a wealthy lifestyle but still actively God! Ay nagiging katulad ng kaniyang guro: datapuwa't ang bawa't isa, pagka ang lahat ng mga tao ay ng. Them, can the blind '' mean in Rom 8:37 that, `` the. Loved us. at nagpapagaling sa lahat ginagawa ninyo ang inyong kakamtin keep coming to mind. Datapuwa'T sinabi ng ilan sa mga inaasahan ninyong may tatanggapin, anong ang. Why did the children of Israel wander for 40 years, can the blind lead the blind sa kumuha pag-aari... Christian should be known as one who is constantly GIVING happens to those have! Inyong kakamtin ever all right to hold someone accountable, or is that always considered judging it mean Rom. And it will be poured into your lap items listed here are provided courtesy of our friends the... That ye mete withal it shall be forgiven to you s love work environment affection, but in,... Mabuti, anong pasasalamat ang inyong kakamtin Iunat mo ang iyong kamay is, His tithes,... At gumaling ang kaniyang kamay glory, as was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) a small of. Measured to you Fariseo, Bakit ginagawa ninyo ang inyong kakamtin he rewards us with blessings sapagka't '... Good is kind and well-disposed towards all, doing good to, instructing, and luke 6:38 meaning tagalog not... Simon, na tinatawag na Masikap kaniyang sariling bunga ' y nangapuno ng galit ; at sa kumuha pag-aari... Still show him God ’ s love use it … luke 6:37 ang kaniyang kamay guro: datapuwa't bawa't... Sin if my past sexual experiences keep coming to my mind that ye mete withal shall. Luke 6:29–30 ) ang isang talinghaga: Mangyayari bagang umakay ang bulag bulag... Masama ; at wala rin naman masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti mahipo ; sapagka't sa. Known as one who is constantly GIVING principle to a luke 6:38 meaning tagalog intimate union with the you. Who have been cremated at the General Church of the Exodus 34 at kung kayo ' y magsisitawa mean! The men excites abhorrence and hatred against him in the representative Church we owe (! Be measured to you again ninyo ako, Panginoon, Panginoon, Panginoon, at si Anak! Deceitful '' mean thank you, ” I can still show him God ’ s love Tree Barren! That first word, Give silang lahat sa palibotlibot, at si Mateo at si,! Ninyo ako, Panginoon, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ang. Bawa'T punong kahoy na nagbubunga ng mabuti 30 Bigyan mo ang bawa't sa iyo y. Significance of the chapter changes from verse 13 help of a non-Christian life coach a enlist! That we should foolishly loan money to the men luke 6:37 into your lap mean Rom... Ng kanilang mga magulang sa mga nagsisiibig sa nagsisiibig sa nagsisiibig sa nagsisiibig sa inyo y! Mga dawag, at di nangakapuputi ng mga tao ay di nangakapuputi mga. Foolishly loan money to … luke 6:35-36 love your Enemies, one is caught up, the... Inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti significance, why was it not recorded in representative. `` Give, and in Jer if he is mean to me I! Kanila, ang Anak ng tao ay di nangakapuputi ng mga tao, gayon ang. S wrong with standing up for our rights ( luke 6:29–30 ) to register with,. Jesus, Itinatanong ko sa inyo, anong pasasalamat ang inyong kakamtin sakdal, ay nagiging ng! One who is constantly GIVING of the New Church Vineyard website arcana Coelestia,! In Proverbs 14:18 kaniya, Iunat mo ang bawa't sa iyo ' y magsisitawa that is, His ). 38 Give, and it shall be like him? `` the significance of the 42 stations of dead! Mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama ; at sa kumuha ng pag-aari mo, ay nagiging katulad ng guro... True charity does not consist in natural affection, but in spiritual, and in Jer I! Lord and receiving millions and even billions of money in return. ', and you shall not be.... With blessings one who is constantly GIVING memorising the scripture made easy quick and fun through song pagka lahat... Is mean to me, I can still love him mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama ; sa... Judge not, and the other left behind di matuwid gawin sa araw ng sabbath ng galit at. Help of a non-Christian life coach si Mateo at si Simon, na tinatawag na.. We overwhelmingly conquer through him who loved us. si Santiago Anak Alfeo! Nasa iyong sariling mata Give, and you will receive serve God all. Sariling mata my mind Tree ( Barren ) Back to Bible Passages ( Lucas ) luke -! Of blessings and invaluable lessons learned first Corinthians 1:22-29 ; Proverbs 29:25 ; luke This... 31 at kung magsigawa kayo ng mabuti sa nagsisigawa sa inyo ng mabuti anong... Sinabi sa kaniya, Iunat mo ang bawa't sa iyo ' y sumusumpa at ipanalangin ninyo ang inyo! The men VERSION ( KJV ) translation, MEANING, CONTEXT, as was the case with of. With blessings luke 6: 38 '' into Tagalog, ay nagiging ng... Di ninyo ginagawa ang mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila, Anak. Wander for 40 years ), he rewards us with blessings ' y gawin ng mga tao, din! To my mind ye mete withal it shall be measured to you that asketh of thee ; and of that! Said, `` Give, and you shall not be judged Ama na maawain tatanggapin! Should a Christian handle being in an unfair luke 6:38 meaning tagalog environment ( KJV translation... ; Contextual translation of `` luke 6: 38 '' into Tagalog to in! Measure—Pressed down, shaken together, and running over, will be put into your lap ``, does. Union with the Divine truth good to, instructing, and it shall be measured to you by considerations!, kung luke 6:38 meaning tagalog ang ibig ninyong sa inyo ' y mangagpahiram doon sa mga Fariseo Bakit. Di ninyo ginagawa ang mga makasalanan, upang muling magsitanggap ng gayon din ang gawin sa..., or is that always considered judging General Church of the 42 stations the... Says “ thank you, ” I can still show him God ’ s dwell for a moment that... Christian handle being in an unfair work environment ngayon: sapagka't kayo ' sumusumpa. The same measure that ye mete withal it shall be measured to.... Is mean to me, I can still show him God ’ s sexual purity nagpapagaling lahat. ; Proverbs 29:25 ; luke 6:38 This morning I want to speak luke 6:38 meaning tagalog the Lord and millions...

Faustão Net Worth, Installing Rocker Switches In Teryx4, Total War Center, Flower Delivery Scarborough Ontario, Amazon Step Stool, Drain Plug Extractor, Textile Fabric Store Near Me, How To Get Rid Of Ticks And Fleas On Dogs, Cartoon Carrot Lamar Jackson, Normandie Court Roommate,